Huishoudelijk Reglement

Zoals elke vereniging heeft ook de Broederschap van Sint Servaas naast de Statuten een Huishoudelijk Reglement (HR). Bij de Broederschap is dit betrekkelijk kort en eenvoudig. Onderstaand treft u het HR aan.


Versie: 1.6

Verantwoording

Het huishoudelijk reglement (HR) beschrijft de regelgeving van bestuurlijke huishoudelijke aard binnen de werkingssfeer van de statuten. De statuten zijn als het ware de grondwet van de vereniging, het huishoudelijk reglement beschrijft hoe er in de praktijk met de regels wordt omgegaan. Met name zaken waarin de statuten niet of niet volledig voorzien en die om toch formele regeling vragen kunnen in een HHR geregeld worden.

In de oprichtingsstatuten, d.d. 19 januari 1998, van onze vereniging is onder reglementen (artikel 19) de mogelijkheid tot het vaststellen van een HHR vastgelegd:

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,
  waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt
    voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
  Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 lid 1, 2 en 5 overeenkomstig van toepassing.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Lidmaatschap

 1. Het aspirant lidmaatschap kan pas toegekend worden na een gesprek met 2 bestuursleden en een positief advies van het bestuur.

 2. Het aspirant lidmaatschap is voortgekomen uit een bijzonder betrokkenheid met het "Sint Servaas gebeuren" en de bereidheid deze devotie in actieve zin verder te dragen.

 3. Het aspirant lidmaatschap duurt tenminste 1 volledige jaarcyclus.

 4. Na een evaluatie van het aspirant-lidmaatschap door het bestuur, neemt het bestuur het initiatief voor installatie tot Broedermeester. Installatie vindt plaats na voordracht door het bestuur in de ALV. Een aspirant lid wordt lid op het moment van installatie.

 5. Van leden wordt een actieve deelname verwacht aan de activiteiten van de Broederschap. Dit ter beoordeling van het bestuur, Bij onvoldoende deelname aan activiteiten van de Broederschap kan het bestuur contact opnemen met de betreffende broedermeester.

  Na dit gesprek kan het bestuur passende maatregelen nemen. Van leden wordt een actieve deelname verwacht aan de activiteiten van de broederschap. Met activiteiten worden bedoeld die activiteiten, als vermeld onder de doelstelling van de Broederschap in de statuten ( artikel 2).

 6. Een aspirant broedermeester ontvangt bij zijn installatie een zilveren medaille in bruikleen. Deze medaille blijft eigendom van de Broederschap.

  Bij uittreding of overlijden dient deze te worden ingeleverd bij de voorzitter. Indien de medaille niet wordt ingeleverd, ontvangt de Broedermeester of diens nabestaanden een factuur ter hoogte van de kostprijs voor het vervaardigen van een nieuwe medaille.

 7. Een aspirant broedermeester dient zich te gedragen volgens de afspraken zoals vastgelegd in de Protocollen. De Voorzitter, cq. diens vervanger kan, bij niet naleven van de protocollen, de (aspirant) broedermeester hierop aanspreken. Hij kan de (aspirant) broedermeester verdere deelname aan betreffende activiteiten ontzeggen.
 8. De broedermeester wordt tijdig op de hoogte gebracht van alle activiteiten.

 9. Bij een lidmaatschapsjubileum ontvangt de Broedermeester:

25-jarig lidmaatschap: zilveren Servaassleutel

40-jarig lidmaatschap: gouden insigne (in ruil voor zilveren insigne)

50-jarig lidmaatschap: zakhorloge met inscriptie

 

Artikel 2: Bestuur

Vacatures voor een bestuursfunctie worden  6 weken voor de jaarlijkse ALV bekend gemaakt. Broedermeesters kunnen zich, schriftelijk, tot 3 weken voor de jaarlijkse ALV, kandidaat stellen bij de secretaris voor deze bestuursfunctie.
 

Artikel 3: Wijziging Huishoudelijk Reglement

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering met een gewone meerderheid van aanwezige stemgerechtigden. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste 5 leden

 

Artikel 4: Slotartikel

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur

 2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur. Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken

 

Artikel 5: Protocollen

 1. Richtlijnen met betrekking tot de in acht te nemen kerketiquette bij vieringen zijn vastgelegd in "Protocollen Broederschap Sint Servaas".

 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2017


Als toevoeging aan het HHR wordt onderstaande activiteitenlijst, goedgekeurd door de ALV van 2007, toegevoegd.

Deelname activiteiten

 

Inleiding

Uitgangspunt voor het onderliggende stuk “Deelname activiteiten” vormen artikel 1 lid 5 van het huishoudelijk reglement en artikel 6 lid 1e van de statuten van de Broederschap van Sint Servaas

 

Artikel 1 lid 5 van het huishoudelijk reglement:

Van leden wordt een actieve deelname verwacht aan de activiteiten van de Broederschap. Dit ter beoordeling van het bestuur. Bij onvoldoende deelname aan activiteiten van de Broederschap kan het bestuur contact opnemen met de betreffende broedermeester. Na dit gesprek kan het bestuur passende maatregelen nemen. Van leden wordt een actieve deelname verwacht aan de activiteiten van de broederschap. Met activiteiten worden bedoeld die activiteiten, als vermeld onder de doelstelling van de Broederschap in de statuten (artikel 2).

 

Artikel 6 lid 1e van de statuten:

Het lidmaatschap eindigt door het verliezen van de kwaliteit van Broedermeester casu quo aspirant-broedermeester

 

Deelname activiteiten

Door lid te worden van de Broederschap conformeert de Broedermeester zich aan de uitgangspunten zoals verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarom kan van een (aspirant) Broedermeester jaarlijks een minimale deelname worden geëist aan de activiteiten zoals vermeld in de jaarkalender. Het bestuur realiseert zich dat er bijzondere omstandigheden kunnen zijn die deelname bemoeilijken. Zo kan van oudere Broedermeesters niet dezelfde inzet worden verwacht als van jongere Broedermeesters.

Onderstaand artikel “deelname activiteiten”, worden toegevoegd aan het huishoudelijk reglement als apendix:

Activiteit Minimale deelname
Collecte: Opnemen in collecte schema voor één van beide dagen
zaterdag / zondag
Nieuwjaar: Deelname aan deze activiteit is gewenst
Viering op nieuwjaarsdag + nieuwjaarsreceptie
Servaasweek: Minimale deelname aan 2 van 3 genoemde activiteiten
Bronprocessie + viering
Dekenale viering
Viering + Stadsprocessie
Paasweek: Minimale deelname aan 2 van 4 genoemde activiteiten
Palmpasenprocessie + viering
Viering Witte Donderdag
Paaswake
Processies: Minimale deelname aan 1 van 2 genoemde activiteiten
Bronprocessie
Stadsprocessie
Kerstmis: Minimale deelname aan 1 van 4 genoemde activiteiten
Viering Kerstavond om 18.00 uur
Viering Kerstavond om 20.00 uur
Viering Kerstavond om 00.00 uur
Viering Kerstdag
Overige activiteiten: Wenselijkheid deel te nemen aan zoveel mogelijk andere activiteiten
Waaronder processie Wyck
Heiligdomsvaart Nader te bepalen