Restauratie processiehemel

In 2012 wordt na de stadprocessie besloten dat de hemel moet worden gerestaureerd.

Het is zondag 13 mei 2012 rond 11.00 uur.

De processiehemel (gebouwd tussen 1846 en 1849) is zoals elk jaar door de koster, Paul Wolters, en een aantal helpers in elkaar gezet. Echter de processiehemel vertoont ernstige gebreken en een stuk van de hoek is afgebroken. Door de koster wordt de hoek provisorisch gerepareerd zodat de hemel mee kan in de processie.

 

Na afloop van de ommegang wordt door de Broederschap besloten dat de hemel op deze manier niet meer mee kan. Te gevaarlijk!

Een kort gesprek met kerkmeester Joseph Goumans lijdt ertoe dat een werkgroep (Joep Ottenheym, Peter Regout en Harry Kuijpers) gaan onderzoeken hoe e.e.a. zal moeten gebeuren. Peter Regout duikt in de archieven en komt met zeer verrassende wetenswaardigheden over ouderdom en kosten van de hemel. Een onderzoek door Margit Kuiper en Stg Restauratie Altelier Limburg (SRAL) alsmede dhr Peter te Poel van het Bisdom laat al aan het licht komen dat het hier om een zeer bijzonder exemplaar gaat.

In eerste instantie is de vraag: "wordt het restaureren of conserveren?"
Pastoor-Deken Mgr. M. Hanneman van de Sint Servaas Basiliek, is hier heel stellig in: "restaureren!. De hemel gaat al 160 jaar mee in processie en dat blijft zo."

Door SRAL wordt een offerte gemaakt voor de restauratie (zo'n € 30.000,-). De uitkomst hiervan wordt voorgelegd aan het kerkbestuur en de schatkamer. In juni 2013 wordt dan besloten dat de restauratie gaat plaatsvinden. De fondsenwerving voor de restauratie kan dan ook beginnen.              

Zelfs Dagblad de Limburger besteed een uitgebreid artikel aan de restauratie van de processiehemel.

(Artikel 1) & (Artikel 2)

 

Broedermeester Peter Regout heeft van zijn bevindingen uit de archieven een boekwerk gemaakt waarin in chronologie de bouw en ingebruikname van de processiehemel is opgenomen. Ook worden hier een aantal detailfoto's weergegeven (gemaakt door Denise Willems Fotografie), alsmede een eerste globale schatting van de restauratie kosten (boekwerk).

 

Het is inmiddels januari 2014.
Na een zorgvuldige voorbereiding door de definitieve werkgroep bestaande uit de Kerkmeesters Joseph Goumans en Jan Kaspers en de Broedermeesters Peter Regout en Harry Kuijpers, is een "eigen" bankrekening aangevraagd. De donaties hierop worden speciaal gereserveerd voor de restauratie en het onderhoud van de Processiehemel. Nu en in de toekomst.

Banknummer NL82INGB006334293 t.n.v. Restauratie Processiehemel St. Servaas

* De processiehemel wordt gedemonteerd

Processiehemel. Detail van een foto uit 1902 (hangende in Den Oude Vogelstruys)

Nu dit is gerealiseerd kan met de daadwerkelijke fondswerving worden begonnen, waarna hopelijk spoedig opdracht tot restauratie kan worden gegeven.

Op 12 maart heeft Stichting Schatkamer Sint Servaas vertegenwoordigd door haar voorzitter, dhr. Frits Mennens, de offerte van het SRAL getekend, hiermee is opdracht gegeven aan het SRAL om de restauratie in te plannen. 
Door de drukke werkzaamheden van het SRAL zal waarschijnlijk pas in mei/juni met de daadwerkelijke restauratie kunnen worden begonnen. Hiervoor zal op enig moment de processiehemel in haar verpakking (de hemel is opgeborgen in 7 speciaal vervaardigde kisten) naar het SRAL worden overgebracht.

Gepoogd wordt om de restauratie te laten plaatsvinden in het openbaar atelier van het Bonnefantenmuseum. De bezoeker kan dan de werkzaamheden met eigen ogen zien en volgen.

Het is maandag 26 mei 2014.

De eerste delen van de hemel (de 4 palmen, engel met kruis, de bol en de flambouwstokken) worden naar het SRAL vervoerd, waar onder leiding van dhr. Arnold Truyen de restauratie zal starten.

Op vrijdag 6 juni zijn de "vallen" naar het RHCL worden gebracht waar mevr. Doortje Lucassen zal beginnen met de restauratie hiervan.

6 juni 2014
Dhr. Truyen van het SRAL geeft aan de de overige delen kunnen worden overgebracht. Echter het regelen van gepast vervoer brengt wat vertraging met zich mee. De te vervoeren kisten met de kap en de staanders en liggers zijn van respectabele omvang (3,34 x 2,04 x 0,87 mtr en 3,00 x 0,82 x 0,40 mtr). Om e.e.a. met de nodige zorg te kunnen overbrengen wordt het vervoer uitgesteld tot week 30 (eind juli).

2 juli 2014
Een email van Arnold Truyen komt binnen met de tekst: 
Ik ben momenteel volop bezig met de behandeling van de overige stukken. Onder het laagje bronsverf zit nog een prachtige laag bladgoud, soms glanzend soms mat (maar dat hoort zo) waarbij de vormen van de sculpturen ondersteunt worden door de afwisseling van het glanzende en matte goud.

13 augustus 2014
Eindelijk  zijn de laatste 2 kisten overgebracht naar het SRAL. Door de grootte van de kisten is gebruik gemaakt van een verhuisbedrijf. In het atelier van het Bonnefantenmuseum zullen de kap en de staanders van de hemel worden uitgepakt. De restauratie kan door bezoekers aan het museum "live" worden bekeken.

20 augustus 2014
Arnold Truyen mailt: Het verwijderen van de bronsverf is in volle gang, het oorspronkelijke ( moet nog worden onderzocht) bladgoud komt tevoorschijn en ziet er zeer fraai uit. Wel komen er ook flinke beschadigingen in het zicht! Binnenkort wil ik de Processiehemel uitpakken in het Bonnefantenmuseum.

 

* Het uitpakken van de processiehemel in het Bonnefantenmuseum betekent dat geïnteresseerden de werken kunnen volgen. Dit is een zgn open atelier waar de bezoeker de restauratie werkzaamheden "live" kan volgen.

17 april 2015
De processiehemel is volledig gerestaureerd. De hemel wordt overgebracht naar de Sint Servaas Basiliek waar hij door de restaurateurs Arnold Truyen en Doortje Lucassen in elkaar wordt gezet een definitieve plek krijgt in het Noodportaal van de Basiliek.

Hier zal hij ook, op de uren dat de kerk en schatkamer open zijn, bewonderd kunnen worden.

De restaurateurs hebben prachtig werk verricht waar ze zelf maar ook het Kerkbestuur, de schatkamer en niet in de laatste plaats de dragers van d'n Hiemel, de Broederschap van Sint Servaas, erg trots op zijn.

Wij danken alle sponsoren en donateurs voor hun gift die de restauratie mogelijk hebben gemaakt.

Er wordt momenteel een boekwerk samengesteld waarin de geschiedenis en de restauratie rapporten alsmede een serie mooie foto's zullen worden opgenomen als naslagwerk aan deze restauratie.

17 mei 2015
Voorafgaand aan de grote Stadsprocessie wordt de gerestaureerde processiehemel ingezegend door zijne hoogwaardige excellentie monseigneur Frans Wiertz,
Bisschop van Roermond.


 »